Výzva pro občany aneb info o zvonech...  (2020/09/29)

Zlonické zvony budou!

Touto radostnou zprávou bych začal svůj článek a výzvu. Z veřejných sbírek je k dispozici více než 450 tisíc a díky dotaci od Středočeského kraje, kterou jsme získali, je připraveno dalších 400 tisíc korun. A proto jsme se mohli pustit do poptávkového řízení na výrobu dokonce DVOU nových zvonů. Poptávkové řízení probíhalo během letních prázdnin, kdy byly osloveny čtyři firmy a my již známe vítěze. Jde o zvonařskou firmu Tomášková-Dytrychová, s.r.o. z Brodku u Přerova. Celé řízení probíhalo ve spolupráci s panem farářem Cyrilem Kubánkem. Při vyhodnocování nabídek mě pan farář informoval o skutečnosti, že dárcům s příspěvkem nad 10 000 Kč byla přislíbena možnost uvedení jejich jména přímo na zvonu. Ovšem mohou být i tací, kteří o zveřejnění svého jména nestojí, byť by tuto podmínku splňovali. Vůbec komplikovaně se jeví první sbírka, která probíhala téměř před 20 lety. O dárcích nejsou záznamy. Proto se na vás obracíme s výzvou, aby se dárci, kteří přispěli částkou 10 tis. korun a výše a přejí si být uvedeni na zvonu, ozvali buď panu faráři, nebo přímo mně. Pro tento případ připojuji emailový kontakt: padzlonice@email.cz. Po konzultaci s panem farářem se nám tato výzva a možnost jeví jako nejspravedlivější, byť je spojena s finančním navýšením celé zakázky, jelikož každé písmeno na zvonu je zpoplatněno. Podněty od občanů očekáváme do konce října, kdy bude probíhat konečné grafické řešení podoby zvonů. S pověstným do roka a do dne se můžeme těšit na souzvuk odbíjejících zvonů, který se jistě stane novou dominantou našeho městečka. 

(Mgr. Bc. Jan Tůma)

Transparentní účet 

Na tomto odkazu můžete sledovat pohyby na transparentním účtu, který byl zřízen s cílem získat dostatek finančních prostředků na obnovu zlonických zvonů. 

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/sance-pro-slusne-z-s-sance-pro-slusne-z-s-c

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vraťme Zlonicím zvony  (2020/03/25)

VÝZVA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020

Rada Středočeského kraje schválila dne 20. ledna 2020 svým usnesením č. 070-03/2020/RK Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020.

 

Byl podán projekt pod označením "Vraťme Zlonicím zvony". Bližší informace naleznete na stránkách:

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/M7hTYsxFvo911ok?fbclid=IwAR1DuVVut6MWBbLymlsWuzQ3owWInxFWFo4GMIuSECk0vH97YtGOH_DQ9Kw

 

Stav účtu (2019/11/19)

Vážení občané, milí čtenáři,

na transparentním účtu ŠpS je aktuálně 69.567,-Kč.

Na účtu zlonické farnosti je aktuálně 393.061,- Kč.

Všichni čekáme, kdy nám pan farář oznámí, jaké kroky ohledně výroby nového zvonu podnikl, protože poslední fáze - uskutečnění našeho společného záměru - je teď plně v jeho kompetenci.

Celková částka na obnovu zlonických zvonů je ve výši 462.628,- Kč.

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

Zvon bude! (2019/06)

Vážení občané, milí čtenáři,

čas neúprosně letí, a jak si můžeme přečíst na webových stránkách Římsko-katolické farnosti Zlonice, přiblížil se termín ukončení sbírky na zlonické zvony.  Tedy ukončení první etapy celé akce. Pro připomenutí cituji dřívější slova pana faráře Cyrila Kubánka:

„Tato sbírka začala za mých předchůdců, kdy celá akce bohužel nebyla dokončena. Že tím vzniklo roztrpčení dárců, není třeba vysvětlovat. Proto sbírka nyní pokračuje na  transparentním účtu České spořitelny. Prvním bezprostředním cílem je mít v srpnu 2019 jeden zvon pojmenovaný podle jednoho ze zvonů původních s laděním příslušného zvonu.“

V posledním rozhovoru s panem farářem na toto téma jsem byl ujištěn, že se do realizace navrácení zvonu, po avizovaném termínu ukončení sbírky, opravdu pustí. Samozřejmě přesné zadání a následná výroba zvonu není otázkou pár týdnů. Důležité je, že se konečně začne. Na transparentním učtu Římskokatolické farnosti Zlonice je aktuálně (k 11. 6. 2019) 392 861, 84 Kč. Jak také dobře víte, i my jsme se, po letech nečinnosti okolo zlonických zvonů, pustili do sbírky, abychom opět iniciativu obnovili. Na transparentním účtu našeho zapsaného spolku Šance pro slušné je aktuálně ke stejnému datu 61 649 Kč. Celkem je tedy na obou účtech suma 454 510, 84 Kč, za kterou ZVON BUDE!

Když jsme se sbírkou začali, nechali jsme si samozřejmě odbornou firmou zpracovat nabídku na pořízení zvonů, abychom měli představu, kolik budeme potřebovat finančních prostředků. Nabídka byla v souladu s již dříve schválenou koncepcí budoucího ladění zvonů. Ten největší má mít 800 kg, druhý 420 kg a ten nejmenší 240 kg. Zvon, který bude naladěný v tónu h¹ o váze 420 kg s kompletním vybavením a pohonem (podle 2 roky staré nabídky) přijde na 461 000 Kč vč. DPH a to je částka, kterou se téměř podařilo shromáždit. Takže se snad můžeme těšit na slávu spojenou se svěcením a instalací nového zvonu na věže kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích. V této souvislosti mě oslovuje mnoho lidí s otázkou, zdali se toho ještě dožijí. I když se jedná o lidi ve vyšším věku, já věřím, že pan farář nyní vyvine úsilí a všichni se dočkáme. A my mu tímto samozřejmě opět nabízíme pomocnou ruku. Sbírka Šance pro slušné bude ukončena o Historickém dnu, který se opět bude konat jako každoročně 28. 9. 2019. Takže do té doby můžete ještě přispět, aby opravdu zvon na kostelní věži byl… a bil.

Jan Tůma, předseda ŠpS, z.s.

 

1. koncert pro Zlonické zvony (2017/06)

V neděli 18. června  se uskutečnil varhanní koncert na podporu návratu zvonů do zlonického chrámu. Díky štědrosti dárců se podařilo během večera vybrat 10 150,- Kč.  Velké uznání si zaslouží zlonická varhanice paní Miloslava Dragounová i ostatní účinkující.
Částka 10 150,- Kč bude prvním vkladem na nově zřízeném transparentním účtu u KB. Číslo účtu je 775527/0100. Zde budou shromažďovány všechny potřebné finanční prostředky. Všichni, kdo chtějí přispět na obnovu zvonů se mohou kdykoliv na tento účet podívat a zjistit, kolik se podařilo vybrat a sledovat veškerý pohyb na účtu. Díky tomu se nemusí nikdo bát, že by peníze skončily v nepovolaných rukách. Příspěvky mohou posílat jednotlivci, organizace, firmy apod. Nežádáme pouze finanční pomoc, ale prosíme, pořádejte koncerty, divadelní představení, různé akce, jejichž výtěžek věnujte na dobrou věc. Šiřte naši snahu dál, oslovujte ty, kterým není lhostejné, že věže zlonického chrámu stále zejí prázdnotou. Uvítáme jakoukoliv podporu, pomozte nám vytvořit tým lidí podporujících snahu našeho spolku. Vraťme Zlonicím zvony!

 

Práce na obnově Zlonických zvonů

Jaké jsou poslední novinky? Bylo osloveno zvonařství Perner, které již kdysi zpracovávalo návrh řešení a cenovou nabídku nových zlonických zvonů. Po konzultaci byla finanční nabídka aktualizována, a proto již víme, kolik bude zhruba potřeba finančních prostředků na výrobu, osazení a automatický pohon třech nových a jednoho stávajícího zvonu, který by měl projít taktéž opravou. Finanční náročnost celé akce byla v současné době vyčíslena na částku 1,8 mil. Kč. Bylo nám potvrzeno, že celou obnovu a návrat zvonů můžeme rozdělit do jednotlivých etap. Díky tomu mohou být finanční prostředky, které se podaří shromáždit, ihned investovány a budeme se moci těšit z dílčích výsledků našeho společného snažení. Nyní nás čeká osobní prohlídka a schválení navrhovaného řešení pražským arcibiskupstvím a pověřenými pracovníky, kteří již byli námi kontaktováni. Bližší informace ze setkání přineseme v co nejbližší době. 
http://zvonyperner.cz/

 

Návrat zlonických zvonů - pokračování (2017/06)

Vážení přátelé, přinášíme vám další informace o nové snaze návratu zvonů do Zlonic. Bylo již osloveno několik mistrů zvonařů, abychom zjistili podrobnější informace o cenách a koncepci projektu jako takového. Až budeme mít vše potřebné, podáme vám komplexní zprávu, ale dnes přinášíme jiné radostné vyjádření. 
Jedním z podniknutých kroků bylo oslovení místního pana faráře p. Cyrila Kubánka, který jakožto současný administrátor farnosti má přístup k informacím týkajících se fondu na zvony, který zřídil dřívější pan farář Grygiel. Jak je známo, následovník tohoto aktivního a schopného pana faráře zneužil fond pro soukromé účely. Nebyla známa ani částka, kterou se podařilo tehdy nashromáždit. Lidé, kteří přispívali nemalými částkami, se cítili podvedeni a zklamáni, a proto jsme požádali o vyjádření pana Cyrila Kubánka, abychom zjistili skutečný stav věci. Zde citujeme jeho vyjádření: „ Rád bych oznámil závěry z kontroly účetních dokladů z minulých let na faře ve Zlonicích. Kontrolní pracovníci z Arcibiskupství pražského došli k závěru, že poslední známá výše fondu na zlonické zvony byla 286 499,84 Kč. Rozhodnutím generálního vikáře Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera Th.D. ze dne 22.12. 2016 bylo nařízeno, abych dorovnal fond do této výše. Díky úsporám z několika minulých let je toto možné, fond na zvony je tedy dorovnán a děkuji za každou další iniciativu v této věci. P.Cyril Kubánek, administrátor Římskokatolické farnosti Zlonice“
Tímto děkujeme panu Kubánkovi za vyjádření, které je pro nás všechny dobrou zprávu. Vaše peníze neskončily v černé díře a snaha nebyla marná. Obnovujeme snahu a hurá do práce!
Jan Tůma, předseda ŠpS, z.s.

 

Návrat zvonů do věží zlonického kostela (2017/06)

Před pár dny, přesně 1. dubna uplynulo 100 let od chvíle, kdy se Zlonice rozloučily se svými zvony, jejichž zvuk se nesl do okolí z věží chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Nejen 100. výročí nám připomnělo smutnou historii těchto zvonů, tolik spjatých s velikánem české a světové hudby Antonínem Dvořákem. Mnoho zlonických občanů si vzpomene na pokus o jejich navrácení zpět do věží našeho chrámu. Bohužel také vědí, jak nechvalně tato akce dopadla. My jsme však usoudili, že jeden nešťastný pokus nás nemůže navždy odradit. Myšlenka na návrat zvonů do Zlonic je pro nás stále aktuální. My se přece nenecháme odradit jako většina, a proto se Šance pro slušné, z. s. pustila do práce. Jednomyslným hlasování členů našeho spolku bylo rozhodnuto – JDEME DO TOHO! Je před námi obrovský kus cesty, ale už jsme vykročili. Oslovili jsme několik organizací a lidí, kteří jsou ochotni pomoci s naším záměrem. Hned v úvodu akce vám musíme sdělit, že v tuto chvíli opravdu nepřicházíme s prosbou o finanční příspěvek, který již mnozí z vás poskytli v minulosti, ale chceme vás informovat o novém projektu vedeném naším spolkem. Šance pro slušné bude pouze zastřešovat a koordinovat celou škálu akcí a činností s cílem vrátit do Zlonic alespoň jeden zvon. Pro někoho to může být cíl malý, pro někoho velký. Uděláme vše pro to, aby se podařilo z původních šesti zvonů, vrátit co nejvíce. Začít se ale musí od jedničky! Doufejme, že ani vaše finanční příspěvky, které jste před lety na zvony věnovali, nejsou nenávratně ztracené. I o tom vás budeme průběžně informovat. Uvidíme, zdali se nám podaří dojít k vytčenému cíli.
Jan Tůma, předseda ŠPS

Poděkování

2019/10

Řezník pan Čech daroval čistý zisk z prodeje svých masných výrobků  na Historickém dni ve výši 3.700,- Kč na obnovu zlonických zvonů. Děkujeme! Podobně na transparentním účtu ŠpS na zvony přibyla ještě částka 3.000,-Kč za prodej zmrzliny v PAD + 1.800,- Kč za použitou elektřinu, kterou původně PAD zaplatil městysi a ten ji obratem věnoval na zvony. 

Please reload